O nas

Szanowni Pacjenci

Od kilkunastu lat jestem lekarzem pediatrą i mamą 4 dzieci. Lata pracy w szpitalu, poradni i doświadczenia domowe pokazały mi, że dzieci chorują w najmniej odpowiednich momentach. W weekendy, wieczorami, na wakacjach. Wtedy gdy dostęp do lekarza jest utrudniony.

Moja poradnia jest dla Was otwarta codziennie, ale wielokrotnie zgłaszacie chęć konsultacji medycznych poza moimi godzinami pracy. Przed Wami odpowiedź na te potrzeby. Telemedycyna.

Wierzę, że wiele porad można udzielić na odległość. Często potrzebujecie porady, upewnienia się w decyzji, skonsultowania dawki leku, zapewnienia, że postępujecie właściwie. Tam gdzie to możliwe, służę pomocą.

Dodatkowo, wiem, że zobaczenie dziecka w jego naturalnym otoczeniu, w domu, jest bardzo ważne. Dziecko nie jest spięte wizytą w poradni, a Wy nie musicie chorego ubierać, wieźć ani czekać w poczekalni.

 

Życzę Wam i Waszym Pociechom zdrowia!

 

Dorota Stachowicz

Dorota Stachowicz

Pediatra

 

TELEneomed Sp. z o. o. ul. Straconki 57 43-300 Bielsko-Biała, Polska działa pod nazwą TelePediatra

Rejestr KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy. 

KRS 0000823614, REGON 385303133, NIP 9372726436.

Kapitał zakładowy 50 000 PLN

PRAWA PACJENTA

Tutaj znajdziecie Wasze prawa, które przysługują Wam, Waszym dzieciom i Waszym bliskim.

Regulamin świadczenia usług telemedycznych i warunki przetwarzania danych osobowych dla użytkowników serwisu TELEneomed 

I. DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Konsultant – osoba posiadająca wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania konsultacji z uwzględnieniem charakteru wykonywanych czynności, w przypadku konsultacji o charakterze medycznym wykonująca zawód medyczny, w szczególności lekarz określonej specjalizacji wybrany przez Usługobiorcę, zaś w przypadku konsultacji o charakterze niemedycznym osoba niewykonująca zawodu medycznego, realizująca Usługę Telemedycyny w imieniu Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Konto Użytkownika – indywidualne konto funkcjonujące w ramach Serwisu przypisane do konkretnego Użytkownika, do którego dostęp posiada Użytkownik Serwisu po zalogowaniu, powstałe w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 3. Pacjent – osoba, na rzecz której świadczona jest Usługa Telemedycyny będąca pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, bądź będąca niepełnoletnią osoba fizyczna nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, iż wszelkie czynności w ramach Usługi Telemedycyny odbywają się z udziałem przedstawiciela ustawowego tej osoby.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dla Użytkowników Serwisu określający warunki korzystania z Serwisu oraz warunki świadczenia Usług Telemedycyny.
 5. Serwis – serwis pod nazwą TeleNeoMed dostępny pod adresem www.telepediatra.pl, z którego korzystanie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Strona – określenie Usługobiorcy lub Usługodawcy.
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi Telemedycyny. 
 8. Usługa Telemedycyny – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, bądź na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Usługobiorcę, na podstawie Umowy w zakresie opisanym w punkcie VI. Regulaminu.
 9. Usługobiorca – Użytkownik Serwisu, który zawarł Umowę.
 10. Usługodawca – TeleNeoMed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej
  (43-300), ul. Straconki 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000823614, NIP: 9372726436, REGON: 385303133, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi 000000226553. 
 11. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu.

 II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług Telemedycyny za pośrednictwem Serwisu.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest spółka TeleNeoMed sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
  (43-300), ul. Straconki 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000823614, NIP: 9372726436, REGON: 385303133, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi 000000226553.
 3. Serwis jest serwisem internetowym umożliwiającym osobom zainteresowanym skorzystanie z usług telemedycznych zapoznanie się z ofertą Usługodawcy w zakresie takich usług oraz zawarcie umowy o świadczenie Usługi Telemedycyny.
 4. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i korzystanie przez Usługodawcę z danych medycznych udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na otrzymywanie od Administratora na wskazany przy rejestracji adres poczty e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem Usług Telemedycyny za pośrednictwem Serwisu o charakterze prawnym, technicznym oraz transakcyjnym, w tym również informacji o zmianach Regulaminu.

III. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga zapewnienia przez Użytkownika we własnym zakresie urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu do sieci Internet wraz z włączoną obsługą plików typu „cookies”. 
 2. Niezależnie od wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej rejestracja w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej.

IV. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostępu do funkcjonalności niewymagających zalogowania jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji, jednak dostęp do części funkcjonalności Serwisu, tam gdzie zostało to wyraźnie oznaczone w niniejszym Regulaminie, jest limitowany tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników. 
 1. Zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom Administrator Serwisu umożliwia w ramach wersji podstawowej w szczególności:
  • wgląd do kalendarza dostępnych terminów;
  • zawarcie umowy o świadczenie Usługi Telemedycyny;
  • wgląd do historii konsultacji i dokonanych płatności.

V. Rejestracja w Serwisie

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi dokonanie rejestracji w Serwisie i utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego, po podaniu pola obowiązkowe:
 • adresu e-mail i hasła (haseł);
 • imienia (imion) i nazwiska;
 • adresu zamieszkania (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu jeśli dotyczy);
 • daty urodzenia;
 • numer telefonu;
 1. Użytkownik odpowiada za prawidłowość i aktualność danych podanych w toku rejestracji. W przypadku zmiany tych danych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je po zalogowaniu do Konta Użytkownika.  
 2. Do rejestracji w Serwisie uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy będący pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój login i hasło, które służyć będą do logowania się w Serwisie. Każdy Użytkownik posiada indywidualny login. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków alfanumerycznych (małe i duże litery), w tym co najmniej z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego. Login jest adresem e-mail podanym przez Użytkownika podczas rejestracji.
 4. Aktywacja utworzonego Konta Użytkownika następuje w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji, po uprzedniej weryfikacji poprawności wprowadzonych danych przez Administratora.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Konta Użytkownika należącego do innego Użytkownika lub udostępniać swojego Konta Użytkownika lub loginu i hasła osobom trzecim. Użytkownik uprawniony jest do posiadania wyłącznie jednego aktywnego Konta Użytkownika.
 6. W przypadku podejrzenia o naruszeniu bezpieczeństwa, w szczególności w przypadku uzyskania dostępu do Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zresetować hasło klikając na link: [https://connect.pabau.com/forgotpass.php?compid=8408].
 7. Administrator uprawniony jest do blokady Konta:
  • po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik nie logował się na swoje Konto dłużej niż 6 miesięcy;
  • bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu lub korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku gdy podane przez Użytkownika w toku rejestracji dane są niepoprawne, w tym niezgodne z prawdą.
 8. Użytkownik uprawniony jest do likwidacji Konta w każdym czasie i z każdego powodu. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta drogą mailową, na adres: support@teleneomed.com.
 9. W przypadku podania przy rejestracji numeru telefonu Użytkownik wyraża zgodę na komunikację telefoniczną prowadzoną przez Usługobiorcę w celu realizacji Usługi Telemedycyny oraz przekazywania informacji o zmianach Regulaminu.

VI. Zakres Usługi Telemedycyny

 1. Usługa Telemedycyny obejmuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, bądź osoby wskazanej przez Usługobiorcę, na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (w formie konsultacji telefonicznej), obsługiwanych za pośrednictwem Serwisu lub telefonu.
 2. Usługa Telemedycyny umożliwia uzyskanie przez Pacjenta pomocy medycznej, w szczególności w ramach pierwszej formy kontaktu, w przypadku stanów chorobowych, w których informacja pozyskana przez Konsultanta bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności może być wystarczający do określenia dalszej formy lub wdrożenia leczenia, a także w przypadku posiadania przez Pacjenta pytań bądź wątpliwości w zakresie określonego schorzenia, uzyskanych dotychczas informacji o charakterze medycznym lub w celu omówienia wyników badań pacjenta. 
 3. Usługa Telemedycyny adresowana jest do osób dorosłych, jak i do dzieci w przypadkach w szczególności infekcji i stanów gorączkowych, przeziębienia, bólu brzucha, wysypki, porażenia słonecznego, drobnych oparzeń, drobnych urazów, bólu pleców, infekcji dróg moczowych z przebiegiem bez temperatury, zapalenia ucha, zapalenia spojówek, a także innych stanów chorobowych, w których konsultacja bez bezpośredniego badania przedmiotowego umożliwia określenie dalszej formy postępowania lub wdrożenie leczenia.
 4. Usługa Telemedycyny nie jest adresowana do osób, których zły stan zdrowia wymaga nagłej interwencji ratowniczej, osób wymagających stałej opieki medycznej, osób chorych na rzadkie, bądź ciężkie schorzenia wymagające osobistego zbadania pacjenta przez lekarza.
 5. Usługa Telemedycyny obejmuje jednorazową konsultację medyczną z zastrzeżeniem ust. 7. poniżej który dotyczy Usługi Telemedycyny realizowanej w wariancie konsultacji o charakterze niemedycznym. Jednorazowa konsultacja w ramach Usługi Telemedycyny może trwać maksymalnie 15 minut.
 6. Usługa Telemedycyny świadczona jest w imieniu Usługodawcy przez Konsultanta. Konsultacja w ramach Usługi Telemedycyny może być udzielana przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, położne. Usługodawca informuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu o specjalizacji lekarzy medycyny, a także innych osób, które świadczą w imieniu Usługodawcy Usługę Telemedycyny w charakterze Konsultantów. 
 7. Usługa Telemedycyny może być również realizowana w wariancie konsultacji o charakterze niemedycznym przez Konsultanta wykonującego zawód coacha, trenera personalnego. Konsultant wykonujący Usługę Telemedycyny w wariancie konsultacji o charakterze niemedycznym nie wykonuje działalności leczniczej oraz nie udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Usługodawca przedstawiając ofertę swoich usług w Serwisie wyraźnie zaznacza, które oferowane przez niego usługi stanowią Usługę Telemedycyny realizowanej w wariancie konsultacji o charakterze niemedycznym. Do realizacji Usługi Telemedycyny w wariancie konsultacji o charakterze niemedycznym znajdują odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu.
 8. Usługa Telemedycyny świadczona jest wyłącznie w języku polskim.
 9. Usługa Telemedycyny świadczona jest w terminie wybranym przez Usługobiorcę z wolnych terminów wskazanych w kalendarzu udostępnianym przez Usługodawcę w Serwisie.
 10. Usługobiorca może zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Telemedycyny na swoją rzecz, bądź na rzecz osoby trzeciej, której jest przedstawicielem ustawowym, bądź innej pełnoletniej osoby trzeciej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (Pacjent). W przypadku gdy Pacjentem jest osoba niepełnoletnia, bądź nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny musi brać udział przedstawiciel ustawowy tej osoby. Konsultant może odmówić świadczenia Usługi Telemedycyny gdy w konsultacji nie uczestniczy przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych. Pacjentem może być osoba zamieszkująca na terytorium Polski oraz poza jej granicami władająca językiem polskim. 
 11. W zakres Usługi Telemedycyny nie wchodzi udzielanie przez Konsultantów informacji o najbliższych z uwagi na miejsce pobytu Pacjenta placówkach opieki zdrowotnej.
 12. Usługa Telemedycyny w szczególnych przypadkach może obejmować również:
  • wezwanie w imieniu Pacjenta karetki pogotowia publicznej służby zdrowia z rejonu zamieszkania Pacjenta lub przebywania Pacjenta w danej chwili, w przypadku stwierdzenia przez Konsultanta, że wezwanie może być uzasadnione, oraz powiadomienia osoby kontaktowej,
  • przekazanie dyspozytorowi pogotowia ratunkowego informacji na temat wyniku badania Pacjenta i wskazówek dojazdu do Pacjenta.
 13. Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności wchodzących w skład każdego aktualnie oferowanego przez Usługodawcę pakietu usług określa oferta dostępna w Serwisie. Zasady odpłatności za wszystkie usługi oferowane przez Usługodawcę określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

VII. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Telemedycyny 

 1. Złożenie zamówienia na Usługę Telemedycyny i zawarcie Umowy stanowią funkcjonalność Serwisu dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe 24 godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych w działaniu Serwisu.
 3. Skorzystanie z Usługi Telemedycyny jest odpłatne, na zasadach określonych w punkcie VIII. Regulaminu.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

(a) dokonać wyboru konkretnej usługi z katalogu usług dostępnego w Serwisie;

(b) zapoznać się ze znajdującym się w Serwisie opisem specjalizacji Konsultantów;

(c) dokonać wyboru osoby Konsultanta posiadającego odpowiednią dla realizacji Usługi Telemedycyny specjalizację i Terminu realizacji Usługi Telemedycyny z dostępnych terminów wskazanych w kalendarzu dostępnych terminów dla wybranego Konsultanta; 

(d) zalogować się do Konta Użytkownika lub 

(e) utworzyć nowe Konto Użytkownika w Serwisie wypełniając Formularz Zamówienia, zawierający formularz danych osobowych Pacjenta, na rzecz którego świadczona będzie określona Usługa Telemedycyny, który wymaga podania następujących danych: 

 • imienia i nazwiska;
 • adresu zamieszkania (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu jeśli dotyczy);
 • daty urodzenia;
 • numeru PESEL;
 • numer telefonu, na który wysłane zostanie przypomnienie o terminie Usługi Telemedycyny,
 • email; na który wysłane zostanie przypomnienie o terminie Usługi Telemedycyny,
 • w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; 

(f) dokonać wyboru, czy Pacjentem, na rzecz którego świadczona będzie Usługa Telemedycyny będzie Użytkownik osobiście, czy inna osoba;

(g) potwierdzić akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca wyboru;

(h) udzielić jako Pacjent, bądź przedstawiciel ustawowy Pacjenta zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym Usługą Telemedycyny; w przypadku gdy Pacjentem jest osoba trzecia, której przedstawicielem ustawowym nie jest Użytkownik zgoda udzielana jest podczas konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny; 

(i) dokonać wyboru sposobu płatności;

(j) potwierdzić wolę złożenia zamówienia oraz akceptację Regulaminu poprzez kliknięcie linku;

(k) dokonać zapłaty za Usługę Telemedycyny, w sposób określony w punkcie VIII.;

5. Składając zamówienie w sposób określony w ust. 4. powyżej Użytkownik:

 • akceptuje warunki Regulaminu, w tym w szczególności warunki umowy o świadczenie Usługi Telemedycyny;
 • potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • wyraża zgodę na otrzymanie przypomnienia o terminie Usługi Telemedycyny;
 • wyraża zgodę na kontakt w formie telefonicznej bądź w formie mailowej w związku ze świadczeniem Usługi Telemedycyny;
 • wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny przez Usługodawcę, w postaci zapisu dźwiękowego, bądź video i przechowywanie tego zapisu na serwerach Usługodawcy;
 • wyraża zgodę na kontakt mailowy, za pomocą SMS lub telefonu w celu przekazania ważnych informacji dotyczących świadczonych usług, konieczności wizyty kontrolnej. 

6. Użytkownik, który złożył zamówienie Usługi Telemedycyny staje się Usługobiorcą z chwilą zawarcia Umowy z Usługodawcą. Zawarcie Umowy następuje z chwilą uzyskania przez Usługodawcę z systemu płatności elektronicznej potwierdzenia prawidłowej zapłaty za Usługę Telemedycyny.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnianie Usługobiorcy treści związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy następuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Zasady płatności za Usługę Telemedycyny

 1. Z tytułu świadczenia Usługi Telemedycyny Usługobiorcy przysługuje wynagrodzenie określone w chwili zawarcia Umowy w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Kwoty  wynagrodzenia wskazane w Cenniku oraz w ofercie udostępnianej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są kwotami brutto. Usługodawca przy wskazaniu każdej kwoty wskazuje w jakiej walucie została ona wyrażona. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany wysokości wynagrodzenia za poszczególne usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu, określone w Cenniku.
 2. Dokonanie płatności wynagrodzenia za Usługę Telemedycyny jest możliwe za pośrednictwem następujących systemów płatności elektronicznych:
 • Karta płatnicza.
 1. Przebieg i autoryzacja płatności dokonywane są na zasadach określonych przez zewnętrznych usługodawców oferujących wybrany przez Użytkownika sposób płatności drogą elektroniczną. Dane wskazane przez Użytkownika do autoryzacji płatności przekazywane są bezpośrednio do zewnętrznego usługodawcy oferującego wybrany przez Użytkownika sposób płatności drogą elektroniczną.
 2. Dokonując wyboru określonego sposobu płatności Usługobiorca zobowiązany jest zaakceptować regulaminy świadczenia usług w zakresie obsługi płatności dokonywanych drogą elektroniczną obowiązujące u usługodawców oferujących poszczególne sposoby płatności drogą elektroniczną. Wszelkie problemy i przeszkody na etapie dokonywania płatności Usługobiorca powinien zgłosić bezpośrednio u usługodawcy oferującego obsługę płatności drogą elektroniczną na zasadach zgłaszania reklamacji określonych w przyjętym przez niego regulaminie dokonywania płatności.
 3. Usługodawca może na prośbę Pacjenta, zgłoszoną na adres e-mail: support@teleneomed.com, wystawić fakturę VAT.

IX. Zmiana terminu realizacji Usługi Telemedycyny

 1. W przypadku, gdyby realizacja Usługi Telemedycyny nie mogła zostać zrealizowana w terminie wskazanym Umowie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą w celu uzgodnienia nowego terminu realizacji Usługi Telemedycyny. 
 2. Zmiana terminu realizacji Usługi Telemedycyny wymaga ponownego potwierdzenia terminu w formie e-mail wysłanej przez Usługodawcę na adres podany przez Usługobiorcę.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1. powyżej gdyby zmiana terminu realizacji Usługi Telemedycyny miała nastąpić w terminie krótszym aniżeli 24 godziny przed terminem realizacji Usługi Telemedycyny, Usługobiorca udzieli Usługobiorcy jednorazowego rabatu w wysokości 30% wartości Usługi Telemedycyny. Wypłata rabatu nastąpi w terminie 7 dni od wskazania przez Usługobiorcę numeru rachunku bankowego, na który powinna zostać dokonana wpłata.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. powyżej, Usługobiorca może zrezygnować z zakupionej Usługi Telemedycyny. Zwrot uiszczonego przez Usługobiorcę wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę w terminie 7 dni od wskazania przez Usługobiorcę numeru rachunku bankowego, na który powinna zostać dokonana wpłata.

X. Zasady realizacji Usługi Telemedycyny

 1. Kontakt telefoniczny z Konsultantem możliwy jest dzięki skorzystaniu z telefonii komórkowej (GSM), do której zapewnienie dostępu leży po stronie Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi koszt połączenia wg taryfy operatora telefonicznego, z którego usług korzysta.
 2. Połączenie z Konsultantem zostaje nawiązane w ten sposób, że Użytkownik w Terminie realizacji Usługi Telemedycyny wybiera numer telefonu wskazany przez Usługodawcę w e-mail potwierdzającym termin konsultacji.
 3. Usługodawca umożliwia połączenie z Konsultantem przy użyciu oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Serwisu. W tym przypadku, Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić dostęp do łącza internetowego umożliwiającego przekaz bez zakłóceń pozwalającego na przeprowadzenie rozmowy z Konsultantem. Usługobiorca ponosi koszt dostępu do łącza wg taryfy dostawcy łącza, z którego usług korzysta. Połączenie z Konsultantem zostaje nawiązane w ten sposób, że Usługobiorca wybiera połączenie z Konsultantem za pośrednictwem oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Serwisu. 
 4. Połączenie z Konsultantem przy użyciu oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Serwisu wymaga zapewnienia przez Usługobiorcę we własnym zakresie urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu do sieci Internet wraz z włączoną obsługą plików typu „cookies”.
 5. Usługodawca informuje za pośrednictwem Serwisu o dostępnej aktualnie formie połączenia z Konsultantem.
 6. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie z Konsultantem wynosi 15 min od umówionej godziny konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na połączenie z Konsultantem, bądź braku możliwości zrealizowania połączenia, Usługodawca powiadomi o tym fakcie Usługobiorcę.
 7. Usługa Telemedycyny nie obejmuje konsultacji w odniesieniu do stanu zdrowia osoby innej aniżeli Pacjent, którego dane zostały wskazane w Formularzu Zamówienia.
 8. Przed terminem konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny, Konsultant może skontaktować się z Pacjentem za pośrednictwem telefonii komórkowej (GSM) na wskazany przy składaniu Zamówienia numer telefonu komórkowego.
 9. Przed Terminem realizacji Usługi Telemedycyny z Pacjentem będzie przeprowadzona ankieta w zakresie ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, historii przebytych chorób, dotychczasowego leczenia, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych.
 10. W trakcie konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny Konsultant przeprowadza badanie podmiotowe (wywiad lekarski) Pacjenta w celu oceny stanu jego zdrowia oraz zalecenia odpowiednich metod leczenia w zakresie swojej specjalizacji. W sytuacji, gdy badanie na odległość za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności nie pozwala na orzeczenie o stanie zdrowia Pacjenta, Konsultant w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne Pacjenta. W trakcie konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny w wariancie konsultacji o charakterze niemedycznym Konsultant przeprowadza rozmowę z Pacjentem i udziela zaleceń wyłącznie w zakresie swojej specjalizacji. 
 11. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta, Pacjent powinien w celu wezwania pogotowia ratunkowego natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym (112) lub udać się do najbliższego szpitala, bądź w zależności od przypadku do innej najbliższej placówki opieki zdrowotnej. W przypadku gdy połączenie z Konsultantem w celu konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny napotyka trudności,  a stan Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien podjąć działania o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 12. Konsultacja w ramach Usługi Telemedycyny w żadnym wypadku nie może opóźniać, a w szczególności nie zastępuje wykonania przez Pacjenta działań, o których mowa w ust. 11 powyżej.
 13. Usługobiorca zawierając Umowę zobowiązuje się informować Konsultanta zgodnie z prawdą o wszystkich okolicznościach mających wpływ na wykonanie Usługi Telemedycyny, w tym również udzielić rzetelnych odpowiedzi na pytania w ramach ankiety o stanie zdrowia Pacjenta, a także przedstawiać wyłącznie autentyczną dokumentację medyczną. 
 14. Usługa Telemedycyny świadczona jest na rzecz Pacjenta, który wyraził zgodę na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. W przypadku Pacjenta małoletniego który nie ukończył 16. roku życia, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, zgoda udzielana jest przez przedstawiciela ustawowego. Pacjent może w każdej chwili zadecydować o  odwołaniu zgody, o której mowa w zdaniach poprzedzających, w tym o przerwaniu, bądź zakończeniu konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny.
 15. Przebieg konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny może być rejestrowany przez Usługodawcę, w postaci zapisu dźwiękowego, bądź video, a jego zapis przechowywany na serwerach Usługodawcy.
 16. Usługa Telemedycyny stanowi usługę zdrowotną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 17. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z uwagi iż na podstawie art. 3 ust. 1. pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisów ustawy, nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
 18. W przypadku braku realizacji Usługi Telemedycyny w uzgodnionym Terminie realizacji Usługi Telemedycyny po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na połączenie z Konsultantem, o którym mowa w ust. 6 powyżej z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zwróci Usługobiorcy wynagrodzenie uiszczone z tytułu Usługi Telemedycyny, która nie została zrealizowana. Powyższe nie uchybia postanowieniom dotyczącym zmiany terminu z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, o których mowa w punkcie IX. Regulaminu.
 19. Do Umowy zastosowanie znajduje prawo polskie. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 20. Usługodawcy przysługuje prawo zaprzestania oferowania usług za pośrednictwem Serwisu oraz przeniesienia wszelkich praw z zawartych Umów na podmiot trzeci.

XI. Odpowiedzialność

 1. W ramach świadczonej Usługi Telemedycyny, Usługodawca zobowiązany jest do zachowania staranności wymaganej stosownie do charakteru świadczonej usługi. 
 2. Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia konsultacji, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego pozwalającego na połączenie z Konsultantem oraz warunków umożliwiających przeprowadzenie rozmowy bez zakłóceń. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich awariach bądź utrudnieniach, jeśli powyższe ma wpływ na możność świadczenia przez Usługodawcę Usługi Telemedycyny. W przypadku gdy Pacjentem jest osoba trzecia, której przedstawicielem ustawowym nie jest Usługobiorca, Usługobiorca zobowiązuje się umożliwić Pacjentowi wykonywanie wszelkich uprawnień przysługujących pacjentowi na podstawie przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, a także umożliwić Usługodawcy realizację obowiązków wobec Pacjenta, które wynikają z przepisów prawa bądź z postanowień Regulaminu i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione w wyniku naruszenia tego obowiązku.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Usługi Telemedycyny w szczególności gdy:

(a) wskutek okoliczności udzielenie odpowiedzi na określone pytania Pacjenta bądź zdiagnozowanie określonych objawów Pacjenta w warunkach konsultacji  wykonywanej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość bez osobistego zbadania Pacjenta nie jest możliwe;

(b) Pacjent udzielił nieprawdziwych informacji, bądź zataił istotne informacje mające wpływ na wykonanie Usługi Telemedycyny;

(c) ocena stanu zdrowia Pacjenta i udzielone zalecenia nie odpowiadają subiektywnemu przekonaniu Pacjenta;

(d) brak możliwości należytej realizacji Usługi Telemedycyny wynika z dokonania przez Użytkownika wyboru niewłaściwego specjalisty.

4. Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi Telemedycyny w sytuacji, gdy realizacja Usługi Telemedycyny w uzgodnionym terminie była w całości lub części niemożliwa, bądź utrudniona z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługobiorcy, w szczególności gdy:

(a) słaby zasięg sieci komórkowej dla numeru wskazanego przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia, bądź łącza internetowego nie pozwala Usługobiorcy na nawiązanie rozmowy, powoduje przerwy w rozmowie lub znacznie utrudnia przekazywanie informacji;

(b) Usługobiorca nie odbiera bądź odrzuca połączenia przychodzące od Konsultanta;

(c) numer telefonu wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia jest zajęty;

(d) Pacjent zadecydował o przerwaniu lub zakończeniu konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny;

(e) Pacjent odmówił udziału w badaniu;

(f) stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na przeprowadzenie konsultacji na odległość w ramach Usługi Telemedycyny;

(g) Usługa Telemedycyny ma być świadczona na rzecz Pacjenta będącego osobą niepełnoletnią, a w konsultacji  nie bierze udziału przedstawiciel ustawowy tej osoby;

5. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

(a) następstwa podania przez Pacjenta nieprawdziwych informacji, bądź zatajenia istotnych informacji mającego wpływ na wykonanie Usługi Telemedycyny, w tym w szczególności następstwa decyzji Konsultantów, które zostały podjęte w oparciu o nieprawdziwe, bądź niepełne dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, Formularzu Zamówienia, bądź przez Pacjenta w ankiecie, lub podczas konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny. 

(b) samodzielne decyzje podejmowane przez Pacjenta na podstawie informacji oraz zaleceń przekazanych przez Konsultanta.

(c) następstwa wskazania przez Usługodawcę bądź Pacjenta danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.

(d) następstwa korzystania z Usługi Telemedycyny przez Pacjenta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Pacjenta z Usługi Telemedycyny w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, bądź przepisami prawa.

(e) działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa.

(f) uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez Pacjenta w wyniku zaniechania natychmiastowego skontaktowania się z numerem alarmowym (112) w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udania się do najbliższego szpitala, bądź w zależności od przypadku do innej najbliższej placówki opieki zdrowotnej, w szczególności w sytuacji nagłego pogorszenia stanu Pacjenta, w przypadku gdy:

 • połączenie z Konsultantem w umówionym terminie konsultacji w ramach Usługi Telemedycyny napotykało trudności, 
 • konsultacja w ramach Usługi Telemedycyny wbrew postanowieniom Regulaminu została przez Pacjenta potraktowana jako surogat wezwania pogotowia ratunkowego lub udania się do najbliższego szpitala, bądź innej najbliższej placówki opieki zdrowotnej;

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Usługi Telemedycyny oraz za szkody wynikłe z braku realizacji Usługi Telemedycyny, będące następstwem okoliczności za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na skutek działania siły wyższej, w szczególności wynikającej z awarii sieci telefonicznej, energetycznej, Internetu, oprogramowania, w tym również za brak możliwości weryfikacji tożsamości Usługobiorcy bądź Pacjenta na zasadach określonych w Regulaminie jeżeli brak możliwości realizacji Usługi Telemedycyny jest następstwem okoliczności za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na skutek działania siły wyższej.

7. Usługobiorca zawierając Umowę na rzecz osoby trzeciej będącej Pacjentem ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje i czynności tej osoby.

XII. Dokumentacja medyczna

 1. Wyniki każdej konsultacji uwzględniane są w dokumentacji medycznej Pacjenta, prowadzonej przez Usługodawcę i działających w jego imieniu Konsultantów zgodnie z przepisami prawa. 
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta zgodnie z przepisami prawa. Usługodawca udostępnia dokumentację medyczną Pacjenta również wszystkim podmiotom, w odniesieniu do których obowiązek udostępnienia dokumentacji wynika z przepisów prawa, w szczególności podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie:(a) pisemnego wniosku osoby uprawnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej Pacjenta wysłanego na adres siedziby Usługodawcy;(b) skanu wniosku podpisanego przez osobę uprawnioną do udostępnienia jej dokumentacji medycznej Pacjenta;(c) wniosku osoby uprawnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej Pacjenta złożonego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: support@teleneomed.com;(d) wniosku osoby uprawnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej Pacjenta złożonego w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres: support@teleneomed.com;
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powyżej powinien określać wybrany sposób udostępnienia dokumentacji medycznej spośród dopuszczalnych sposobów wskazanych w ust. 8 poniżej.
 5. Udostępnienie dokumentacji medycznej Pacjenta poprzedza weryfikacja tożsamości osoby składającej wniosek przez Usługodawcę. Udostępnienie dokumentacji medycznej uzależnione jest od pomyślnej weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek. W celu weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek Usługodawca może skontaktować się z Pacjentem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez Pacjenta na potrzeby realizacji Usługi Telemedycyny.
 6. W przypadku gdy z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej występuje osoba upoważniona przez Pacjenta, osoba ta zobowiązana jest przedłożyć dokument upoważnienia, a Usługodawca weryfikuje okazane upoważnienie. 
 7. Usługodawca może przewidzieć inne formy składania przez osoby uprawnione do udostępnienia im dokumentacji medycznej Pacjenta wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej oraz inny sposób weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek, w szczególności poprzez umożliwienie składania wniosku oraz weryfikację tożsamości za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej po zalogowaniu się do Konta Użytkownika w Serwisie.
 8. Usługodawca może udostępnić dokumentację medyczną osobie uprawnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej Pacjenta:(a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w miejscu siedziby Usługodawcy z zapewnieniem osobie uprawnionej możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;(b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku i wydanie go w miejscu siedziby Usługodawcy, bądź za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe; (c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;(d) przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.
 9. Usługodawca określa opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, bądź w formie skanu udostępnianego na informatycznym nośniku danych w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Usługodawca może uzależnić wydanie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, skanu na informatycznym nośniku danych od pierwotnego uiszczenia opłaty. Usługodawca nie pobiera opłaty, o której mowa w zdaniach poprzedzających, gdy obowiązek nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej wynika z przepisów prawa. 

XIII. Zasady korzystania z Newslettera

 1. Newsletter jest funkcjonalnością Serwisu.
 2. Newsletter służy usprawnieniu i ułatwieniu procesu komunikowania się przez Administratora z Użytkownikami poprzez zautomatyzowane przesyłanie na wskazany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail wyselekcjonowanych informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora.
 3. Newsletter jest funkcjonalnością dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Aktywacja Newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody na otrzymywanie treści, o których mowa w ust. 2, na podany adres e-mail Użytkownika.
 5. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest w każdym czasie i wymaga skorzystania z opcji umożliwiającej rezygnację dostępnej w każdym przesłanym Newsletterze.

XIV. Dane osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, danych osobowych Użytkownika, Usługobiorcy oraz Pacjenta zbieranych w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, w tym korzystaniem z Konsultacji, które to dane obejmują:(a) dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem formularza rejestracji w Serwisie, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonywania umów zawartych z Usługobiorcą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie usługobiorcy, w tym założenia Konta Użytkownika, przez cały okres obowiązywania tych umów;(b) dane zbierane w związku z rozliczeniami z Usługobiorcą, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wypełnienia przez Usługodawcę ciążących na nim obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, do czasu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania tych danych określonego właściwymi przepisami;(c) dane zbierane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w tym danych, o których mowa w lit. a. i b. powyżej, w celu realizacji przez Usługodawcę prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na podejmowaniu działań marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Użytkownika w celu doboru odpowiednich ofert, do czasu dezaktualizacji tych danych lub zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;(d) dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu – dane logów Serwisu, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Usługodawcę prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres 10 lat lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

  (e) dane zbierane w ramach świadczenia Pacjentowi Usług Telemedycyny, w celu świadczenia tych usług, w tym , na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przez okres świadczenia Usług Telemedycyny, a po zakończeniu świadczenia tych usług, przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących postępowanie z dokumentacją medyczną.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z Serwisu przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Usługodawcę prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia. 
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty. 
 4. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę uprawniona jest do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Każda osoba której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych określonych w ust. 1 lit. a. i e. jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usług tam opisanych.

XV. Cookies

 1. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
 • Tymczasowe (sesyjne) – pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki). 
 • Stałe – pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki. 
 • Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Serwisu. 
 • Zewnętrzne – pochodzące z zewnętrznej witryny która zbiera ogólne i anonimowe dane statystyczne np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem Serwisu. Serwis współpracuje z Google Analytics. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 1. Użytkownik uprawniony jest do zablokowania wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies związanych z funkcjonowaniem Serwisu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w Serwisie cookies.

XVI. Reklamacje 

 1. Usługobiorcy i Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania pytań, uwag i reklamacji w przypadku nieprawidłowości w związku ze świadczeniem Usługi Telemedycznej oraz w związku z funkcjonowaniem Serwisu. Pytania, uwagi i reklamacje kierować należy na adres poczty e-mail support@teleneomed.com, bądź na adres korespondencyjny Usługodawcy/Administratora: ul. Straconki 57, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Usługobiorcy, bądź Użytkownika, jak również dokładny opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę, a w przypadku reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu odpowiednio przez Administratora, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca, bądź odpowiednio Administrator niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę/Użytkownika ją składającego.
 4. Usługobiorca oraz odpowiednio Administrator zastrzega sobie prawo żądania złożenia przez Usługobiorcę/Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, bądź dokumentów dotyczących przedmiotu reklamacji. Czas udzielania wyjaśnień, bądź przedkładania dokumentów przez Usługobiorcę/ Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji, o którym mowa w ust. 3.
 5. Terminy, o których mowa w ust. 3. powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie do udzielania odpowiedzi na pytania i uwagi Usługobiorcy, bądź Użytkownika.

XVII.  Postanowienia końcowe

  1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu oraz zmiany lub uruchomienia nowej wersji funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w zakresie postanowień mających wpływ na treść Umowy, która została zawarta z Użytkownikiem w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, tj:(a) siły wyższej;(b) zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do Umowy;(c) konieczności dostosowania zakresu Usługi Telemedycyny do zmiany posiadanej przez Usługodawcę infrastruktury, w szczególności w zakresie posiadanego oprogramowania do realizacji Usługi Telemedycyny;(d) powstania po stronie Usługodawcy przeszkody uniemożliwiającej świadczenie Usługi Telemedycyny na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie skutkowała koniecznością potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z jego zmianami. Informacja o nowej wersji Regulaminu i konieczności zapoznania się z nim będzie miała miejsce w trakcie procedury logowania się do Serwisu. Do czasu akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika wstrzymana zostanie możliwość skorzystania z funkcjonalności jego Konta Użytkownika w Serwisie. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez niego z Serwisu i likwidacją Konta.
  3. Administrator nie gwarantuje pełnej ciągłości działania Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przerw w dostępności Serwisu dla Użytkowników, które mogą być spowodowane pracami konserwacyjnymi lub czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Administratora, w tym awariami.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

 

3 proste kroki

krok 1 - wybierz termin

Wybierz dogodny dla Ciebie termin wideokonsultacji.

krok 2 - zapłać bezpiecznie

Dokonaj płatności kartą.

krok 3 - dołącz do wideokonsultacji

Porozmawiaj z lekarzem Pediatrą.

Jesteśmy członkiem Polskiego Towarzystwa TeleMedycyny i e-Zdrowia