Polityka prywatności

Dane osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, danych osobowych Użytkownika, Usługobiorcy oraz Pacjenta zbieranych w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, w tym korzystaniem z Konsultacji, które to dane obejmują:

  (a) dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem formularza rejestracji w Serwisie, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonywania umów zawartych z Usługobiorcą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie usługobiorcy, w tym założenia Konta Użytkownika, przez cały okres obowiązywania tych umów;

  (b) dane zbierane w związku z rozliczeniami z Usługobiorcą, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wypełnienia przez Usługodawcę ciążących na nim obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, do czasu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania tych danych określonego właściwymi przepisami;

  (c) dane zbierane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w tym danych, o których mowa w lit. a. i b. powyżej, w celu realizacji przez Usługodawcę prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na podejmowaniu działań marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Użytkownika w celu doboru odpowiednich ofert, do czasu dezaktualizacji tych danych lub zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

  (d) dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu – dane logów Serwisu, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Usługodawcę prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres 10 lat lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

  (e) dane zbierane w ramach świadczenia Pacjentowi Usług Telemedycyny, w celu świadczenia tych usług, w tym , na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przez okres świadczenia Usług Telemedycyny, a po zakończeniu świadczenia tych usług, przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących postępowanie z dokumentacją medyczną.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z Serwisu przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Usługodawcę prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia. 
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty. 
 4. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę uprawniona jest do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Każda osoba której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych określonych w ust. 1 lit. a. i e. jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usług tam opisanych.